Reisevilkår

Sunbirdie AB, er et registrert selskap i Sverige, og omfattes derfor av REISEVILKÅR tilpasset svensk lov og svenske selskap. Under følger reisevilkårene oversatt til norsk. Det tas forbehold om feil i oversettelsene.

Følgende betingelser er skrevet på grunnlag av Forbrukerbyråets generelle forhold med noen mindre endringer og tillegg for å tilpasse forholdene til Sunbirdie ABs virksomhet. Følgende vilkår og betingelser gjelder mellom Sunbirdie AB – heretter kalt «Arrangøren», og den som bestiller arrangementet – heretter kalt «Kjøperen».

Informasjon om den nye reiseloven

De kombinerte reisetjenestene du tilbyr utgjør en reisepakke i betydningen Direktiv (EU) 2015/2302. Derfor er du dekket av alle EU-rettigheter som gjelder pakkereiser. Selskapet Sunbirdie AB vil være fullt ansvarlig for riktig gjennomføring av pakkereisen som helhet. I tillegg har selskapet Sunbirdie AB ved lov en beskyttelse mot å tilbakebetale betalingene dine, og når transport er inkludert i pakkereisen, kan du sikre hjemtransporten hvis den eller de havner i konkurs.

Nøkkelrettigheter i henhold til direktiv (EU) 2015/2302
• Reisende vil motta all viktig informasjon om pakkereisen før de inngår avtalen om pakkereiser.
• Det er alltid minst en næringsdrivende som er ansvarlig for at alle reisetjenester som inngår i kontrakten er riktig utfylt.
• Reisende får et nødtelefonnummer eller informasjon om kontaktpunkt der de kan komme i kontakt med arrangøren eller reisebyrået.
• Reisende kan overføre pakken til en annen person, med rimelig varsel og muligens mot en ekstra kostnad.
• Prisen på pakkereisen kan bare økes hvis spesielle kostnader øker (for eksempel drivstoffpriser), og hvis dette er eksplisitt angitt i avtalen, og under alle omstendigheter minst 20 dager før pakketurens start. Hvis prisen økes med mer enn 8% av prisen på pakkereisen, kan den reisende avbryte kontrakten. Hvis arrangøren forbeholder seg retten til å heve prisen, har den reisende rett til prisavslag hvis de relevante kostnadene faller.
• Reisende kan kansellere kontrakten uten å betale et avbestillingsgebyr og motta full tilbakebetaling av alle betalinger hvis noen av de vesentligste elementene i pakkereisen annet enn prisendringen betydelig. Hvis den næringsdrivende som er ansvarlig for pakkereisen kansellerer pakkereisen før pakkereisen starter, har reisende rett til refusjon og refusjon der dette er aktuelt.
• Reisende kan under eksepsjonelle omstendigheter si opp kontrakten før pakkereisen starter uten å betale et avbestillingsgebyr, for eksempel i tilfelle alvorlige sikkerhetsproblemer på destinasjonen som sannsynligvis vil påvirke pakkereisen.
• I tillegg kan reisende kansellere avtalen når som helst før pakken starter for et rimelig og berettiget avbestillingsgebyr.
• Hvis viktige deler av pakkereisen ikke kan leveres i henhold til avtalen etter oppstart av pakkereisen, må passende alternative ordninger tilbys uten ekstra kostnad. Reisende kan kansellere kontrakten uten å betale et avbestillingsgebyr hvis tjenestene ikke blir oppfylt i samsvar med avtalen og dette har en betydelig innvirkning på oppfyllelsen av pakkereisen og arrangøren ikke løser problemet.
• Reisende har også rett til prisavslag og / eller erstatning for skade hvis reisetjenestene ikke er fullført eller ikke klarer å utføre tilfredsstillende
• Arrangøren må gi støtte hvis den reisende er i vanskeligheter.
• Hvis arrangøren eller i noen medlemsstater forhandleren mislykkes, vil betalingene bli refundert. Hvis arrangøren eller, der det er aktuelt, forhandleren ender opp med insolvent etter oppstart av pakkereisen, og hvis transport er inkludert i pakkereisen, er de reisende hjemtransport sikret.
• Sunbirde AB har tatt ut beskyttelse mot insolvens med Nordic Garanti. Reisende kan kontakte denne enheten eller, hvor relevant, den kompetente myndigheten Kammarkollegiet, Birger Jarlsgatan 16, 114 34 Stockholm, 08-700 08 00, registratur@kammarkollegiet.se hvis det ikke ytes tjenester på grunn av Sunbirdie’s insolvens.

Direktiv (EU) 2015/2302 i den form det er overført til nasjonal rett
https://svenskforfattningssamling.se/doc/20181217.html

 

1. Avtalen

1.1
Arrangøren er overfor kjøperen ansvarlig for det han har rett til å kreve som følge av avtalen. Ansvaret gjelder også for enhver forestilling som skal utføres av andre enn arrangøren. Hvis forhandleren er part i avtalen, er han ansvarlig overfor kjøperen på samme måte som arrangøren.

1.2
Informasjon i arrangørens kataloger og brosjyrer er bindende for arrangøren. Imidlertid kan en arrangør endre informasjon i kataloger eller brosjyrer før en avtale oppnås. Dette kan imidlertid bare gjøres med et eksplisitt forbehold hvis det er laget i katalogen eller brosjyren og hvis kjøperen er tydelig informert om endringene.

1.3
Arrangøren skal holde kjøperen informert om forhold som er viktige for kjøperen knyttet til avtalen.

1.4
En tilkoblingsreise eller spesialordning er inkludert i avtalen bare hvis den selges eller markedsføres sammen med hovedordningen for en felles pris, eller for forskjellige priser som er knyttet til hverandre.

1.5
Avtalen er bindende for partene når arrangøren skriftlig har bekreftet kjøperens ordre og kjøper betalte avtalt registreringsavgift innen avtalt tid i henhold til arrangørens anvisninger. Arrangøren skal bekrefte kjøpers ordre uten forsinkelse.

Les mer om Sunbirdies Long Stay golfreiser
Les mer om Sunbirdies Mid Stay golfreiser
Les mer om Sunbirdies helg- og uke – golfreiser

2. Betaling av prisen for turen

2.1
Kjøper må betale prisen for reisen senest på det tidspunktet som er angitt i avtalen.

2.2
I forbindelse med bekreftelsen kan arrangøren kreve et første avdrag (registreringsavgift). Registreringsavgiften er 10% av det totale beløpet for bestillingen og må betales innen 10 dager etter at kjøperen mottok en skriftlig bekreftelse fra arrangøren.

2.3
Hvis kjøperen ikke betaler prisen for turen i samsvar med avtalen, har arrangøren rett til å si opp kontrakten og beholde registreringsavgiften som skader med mindre dette er urimelig.

2.4
Reserveringen må betales i sin helhet senest 45 dager før avreise.

2.5
Alle betalinger må skje i svensk valuta, dvs. SEK. Alternativt når det opprettes konti i andre land, kan det betales i dets lands valuta.

Les mer om Sunbirdies Long Stay golfreiser
Les mer om Sunbirdies Mid Stay golfreiser
Les mer om Sunbirdies helg- og uke – golfreiser

3. Kjøpers rett til å kansellere / endre bestillingen

3.1
En endring av fakturert bestilling vil påløpe et gebyr på 500: – per bestilling.

3.2
Kjøper har rett til å kansellere reisen som følger:

3.2.1
Avbestillingskostnaden er alltid minst SEK 500 per person.

3.2.2
Ved avbestilling senere enn 60 dager før arrangementet, må kjøper betale 10% (bestillingsgebyr) av bestillingsprisen.

3.2.3
Ved avbestilling senere enn 45 dager, men tidligere enn 30 dager før ordningen, må kjøper betale 50% av prisen.

3.2.4
Ved avbestilling senere enn 30 dager før arrangementet, skal kjøper betale hele prisen for arrangementet.

3.3
Avbestilling kan skje hvis kjøperen eller hans / hennes ektefelle / partner, kjøperen eller hans / hennes ektefelle eller samboer i rett eller syngende eller søsken eller person som kjøperen i felleskap bestilte ordningen før avreise, men etter at avtalen er blitt bindende for kjøperen i henhold til pkt. 1.5, er berørt av en alvorlig sykdom, forverring av tilstanden eller ulykken, og denne hendelsen er av en slik karakter at kjøperen ikke med rimelighet kan gjennomføre ordningen.

3.3.1
Avbestilling kan skje hvis en annen hendelse rammer kjøperen etter at avtalen er blitt bindende i samsvar med punkt 1.5 og hvis hendelsen er av en så radikal karakter for kjøperen at det ikke er rimelig å kreve at kjøperen gjennomfører ordningen. Kjøperen skal ikke ha vært i stand til å kontrollere hendelsen og verken vite eller vite om hendelsen da ordningen ble bestilt. Et slikt inngrep er for eksempel en brann i eget hjem.

3.3.2
Avbestilling kan skje hvis den som kjøperen i felleskap bestilte ordningen med, kansellerer sin ordning med støtte fra punkt 3.2.2 eller 3.2.3 og det er urimelig for kjøperen å gjennomføre ordningen uten den andre personens selskap.

3.3.3
Kjøpere som har avtalt felles innkvartering med andre kjøpere / andre kjøpere som kansellerte ordningen med støtte fra punkt 3.2.2 – 3.2.4, skal få innkvartering med samme standard som i avtalen om et avtalt eller tilsvarende anlegg, i en leilighet som er størrelse til det resterende antallet. kjøpere uten ekstra kostnad. Hvis ikke slik overnatting kan skaffes, skal boligen være i samsvar med avtalen uten ekstra kostnad for kjøperen.

3.3.4
Kjøper må avbestille ordningen så snart som mulig etter at avbestillingsårsaken har oppstått. Grunnlaget for avbestillingen må underbygges pålitelig med medisinske og / eller slektsbevis utstedt av skattemyndigheten.

3.4
Avbestillinger må skje skriftlig til arrangøren.

3.5
Etter kansellering skal beløpet som kjøper skylder i henhold til ovennevnte, tilbakebetales uten forsinkelse, men senest 14 dager etter kanselleringen.

Les mer om Sunbirdies Long Stay golfreiser
Les mer om Sunbirdies Mid Stay golfreiser
Les mer om Sunbirdies helg- og uke – golfreiser

4. Kjøpers rett til å overføre kontrakten

4.1 Overføring av avtalen
Kjøperen kan overføre avtalen til noen som oppfyller alle betingelsene for å delta i ordningen. Kjøperen må varsle arrangøren eller forhandleren om overføringen innen rimelig tid før ordningen.

4.2 Felleskapsansvar
Når avtalen er overført, er overdrageren og erververen solidarisk ansvarlig overfor arrangøren eller distributøren for det som gjenstår å betale for ordningen og for eventuelle ekstra kostnader som kan påløpe som følge av overføringen.

Les mer om Sunbirdies Long Stay golfreiser
Les mer om Sunbirdies Mid Stay golfreiser
Les mer om Sunbirdies helg- og uke – golfreiser

5. Arrangørens endringer før avreise og avbestilling av turen

5.1 Arrangørens rett til å endre vilkårene i avtalen
Arrangøren kan endre vilkårene i avtalen til ulempe for kjøperen hvis det fremgår av avtalen at dette kan gjøres.

5.2 Kjøpers rett til å si opp avtalen
Kjøperen kan si opp kontrakten hvis arrangøren erklærer at han ikke vil oppfylle det han har påtatt seg og misligholdet er av vesentlig betydning for kjøperen. Kjøperen kan også trekke seg fra avtalen hvis vilkårene i avtalen vesentlig endres til hans ulempe. Hvis arrangøren har til hensikt å kansellere avtalen eller hvis han ønsker å endre vilkårene i avtalen, skal han informere kjøperen så snart som mulig og derved informere kjøperen om sin rett til å kansellere avtalen i samsvar med første ledd. Kjøperen må varsle arrangøren eller forhandleren innen rimelig tid dersom han ønsker å si opp kontrakten. Hvis han ikke klarer det, mister han retten til å si opp avtalen.

5.3 Kjøpers rett til kompensasjonsordninger
Opphører kjøperen avtalen i samsvar med punkt 5.2, har han rett til et annet arrangement som er av lik eller høyere kvalitet, hvis arrangøren eller forhandleren kan tilby dette. Hvis kjøperen godtar en underordnet ordning, har han rett til erstatning for prisforskjellen. Hvis kjøperen frafaller retten til kompensasjonsordninger, eller hvis en slik ordning ikke kan tilbys, skal han omgående få tilbake det han har betalt i henhold til avtalen. Bestemmelsene i første og annet ledd gjelder også hvis arrangøren avbryter ordningen uten at kjøper skylder det.

5.4 Kjøpers rett til erstatning, arrangørens kansellering av ordninger
I de tilfeller nevnt i pkt. 5.3, har kjøperen rett til erstatning fra arrangøren, hvis det er rimelig. Retten til erstatning på grunn av at arrangøren kansellerer ordningen eksisterer ikke hvis arrangøren viser at ordningen ikke kunne gjennomføres på grunn av et hinder utenfor arrangørens kontroll som han ikke med rimelighet kunne forventes å ha forutsett når kontrakten ble inngått og konsekvensene ikke med rimelighet kunne ha hatt unngått eller overvunnet.

5.5 Prisendring
Hvis det skjer kostnadsøkninger for arrangøren etter at avtalen er blitt bindende for partene i samsvar med 1.5 ovenfor, kan arrangøren heve prisen på arrangementet med et beløp som tilsvarer kostnadsøkningene hvis disse skyldes:
1. endringer i skatter, avgifter eller avgifter relatert til tjenester som er inkludert i arrangementet, eller
2. endringer i valutakurser som påvirker arrangørens kostnader for arrangementet. Prisen kan økes med et beløp som tilsvarer kjøperens andel av kostnadsøkningen som arrangøren har påført for gjennomføringen av avtalen, forutsatt at denne kostnadsøkningen er av den art som er spesifisert i 1 – 2 ovenfor i dette avsnittet. Hvis for eksempel et gebyr i henhold til punkt 2 ovenfor øker med 100 SEK for hver kjøper, kan prisen økes med samme beløp. Hvis kjøperen ber om det, er arrangøren pliktig å rapportere hvordan prisøkningen er beregnet. Retten til prisøkning i henhold til 1 og 2 ovenfor eksisterer bare hvis kostnadsøkningen overstiger 60 SEK. Prisen må ikke heves de siste 20 dagene før avtalt arrangement. Arrangøren skal varsle kjøperen om prisendringene så snart som mulig.

5.6 Arrangørens og kjøperens rett til å si opp avtalen i tilfelle intervensjon mv.
Både arrangøren og kjøperen har rett til å kansellere avtalen dersom avtalen etter bindingen blir bindende for partene i samsvar med punkt 1.5 om eller i nærheten av ordningen, katastrofe, krigshandling, generalstreik eller annen intervenerende begivenhet, som vesentlig påvirker arrangementets ytelse eller omstendighetene i arrangementet. tidspunktet arrangementet skal framføres. For å avgjøre om hendelsen er av alvorlig karakter som angitt ovenfor, bør eksperter svenske eller internasjonale myndigheter konsulteres.

Les mer om Sunbirdies Long Stay golfreiser
Les mer om Sunbirdies Mid Stay golfreiser
Les mer om Sunbirdies helg- og uke – golfreiser

6. Arrangørens endringer etter avgang, feil og mangler

6.1 Manglende ytelse
Hvis en vesentlig del av de kontraherte tjenestene ikke kan leveres etter at ordningen har startet, skal arrangøren sørge for passende kompensasjonsordninger uten ekstra kostnad for kjøperen. Hvis refusjonsordninger ikke kan arrangeres, eller kjøperen avviser slike ordninger på akseptabelt grunnlag, skal arrangøren, hvis rimelig, gi uten ekstra kostnad til kjøperen noe annet sted som er godkjent av den reisende. Hvis en endring i avtalen i henhold til første eller annet ledd resulterer i en forverring for kjøperen, har han, hvis rimelig, rett til prisfradrag og erstatning.

6.2 Andre feil og mangler
Ved feil i andre kontraherte tjenester enn de som er nevnt i 6.1, har kjøperen rett til prisfradrag og skader, med mindre feilen skyldes ham. Kjøperen har ikke krav på erstatning hvis arrangøren viser at feilen skyldes et hinder utenfor arrangørens kontroll som han ikke med rimelighet kunne forventes å ha forutsett når kontrakten ble inngått, og de konsekvenser som han ikke med rimelighet kunne ha unngått eller overvunnet. Hvis feilen skyldes noen ansatt av arrangøren, er arrangøren fri for ansvar etter annet ledd, selv om personen han har ansatt ville være fri i henhold til den bestemmelsen, eller hvis han har inngått en avtale med arrangøren uten forhåndsvarsel. Det samme gjelder hvis feilen skyldes noen andre i et tidligere stadium. I tilfelle feil har sitt utgangspunkt i omstendighetene beskrevet i annet eller tredje ledd, skal arrangøren omgående gi kjøperen nødvendig assistanse.

Les mer om Sunbirdies Long Stay golfreiser
Les mer om Sunbirdies Mid Stay golfreiser
Les mer om Sunbirdies helg- og uke – golfreiser

7. Klager og virkemidler

7.1 Plikt til å varsle arrangøren
Kjøperen kan ikke påberope seg feil i det han har krav på å kreve som følge av avtalen, med mindre han gir beskjed til arrangøren eller forhandleren om feilen innen rimelig tid etter at han har merket eller fjernet feilen. Hvis mulig, bør dette gjøres på arenaen.

7.2 Feil på grunn av grov uaktsomhet
Til tross for 7.1, kan kjøperen påberope seg feil, hvis arrangøren eller forhandleren har opptrådt grovt uforsiktig eller i strid med tro og ære.

7.3 Iverksette tiltak
Hvis den reisende inngir klager som ikke er berettiget, må arrangøren eller hans lokale representant umiddelbart ta skritt for å finne en passende løsning.

Les mer om Sunbirdies Long Stay golfreiser
Les mer om Sunbirdies Mid Stay golfreiser
Les mer om Sunbirdies helg- og uke – golfreiser

8. Reisendes ansvar under reisen

8.1 Arrangørens instruksjoner, etc.
Kjøperen er forpliktet til å følge instruksjonene for gjennomføring av arrangementet levert av Arrangørens representant eller av en annen person ansatt i Arrangøren. Kjøperen er forpliktet til å respektere forretningsordenen som gjelder arrangementet, hus, leiligheter etc. og å opptre slik at andre kjøpere eller andre personer på stedet ikke blir forstyrret. Hvis kjøperen vesentlig bryter dette, kan arrangøren kansellere avtalen.

8.2 Kjøpers ansvar for skade
Kjøperen er ansvarlig for eventuelle skader forårsaket av arrangøren ved forsømmelse, for eksempel ved ikke å følge instruksjonene eller forskriftene. Det er kjøperens ansvar å kompensere for skader som er lovlig grunnlagt mot noen som arrangøren engasjerer seg for å bistå i gjennomføringen av ordningen.

8.3 Pass, visum, helseforskrifter m.m.
operatøren er ansvarlig for å overholde de nødvendige formaliteter for gjennomføring av ordningen, slik som å ha gyldig pass, visum, vaksinasjoner, forsikring, uførhetskort og lignende. Kjøperen er ansvarlig for alle kostnader som påløper som følge av mangler i nevnte formaliteter, mangelen på gyldig pass eller manglende spille golf på grunn av fravær av et handikapkort.

8.4 Forskjellig fra ordningen
Kjøpere som avviker fra ordningen etter starten av ordningen er forpliktet til å varsle arrangøren eller deres representant. Kjøperen må kontakte arrangørens representant senest 24 timer før utsjekkingstidspunktet for å sjekke informasjon om utsjekking fra arrangementet.

9. Personvern

Som et resultat av GDPR * har vi avklart reisevilkårene våre og supplert dem med en personvernpolicy som mer fullstendig beskriver hvordan vi lagrer og analyserer din personlige informasjon.

Til personvernregle…

*Den generelle databeskyttelsesforordningen (Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 2016/679), forkortet General Data Protection Regulation (GDPR), er en ny EU-forskrift som skal gjelde i hele EU 25. mai 2018. GDPR erstatter den svenske personopplysningsloven.

10. Tvisteløsning

Partene bør prøve å løse tvister om tolkning eller anvendelse av avtalen gjennom forhandlinger. Hvis partene ikke kan bli enige, kan tvisten prøves av Allmennklagenemnda eller av retten.


Les mer om Sunbirdies Long Stay golfreiser
Les mer om Sunbirdies Mid Stay golfreiser
Les mer om Sunbirdies helg- og uke – golfreiser

Gjør en rask prisforespørsel. Trykk her!

Ta gjerne kontakt på 456 00 672 eller mail info@sunbirdie.com

© Sunbirdie AB

Comments are closed.